Pricacybeleid

1. Inleiding

Bij Fit Academie Bokkeduinen hechten we veel waarde aan de privacy van onze leden en daarom verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit Privacy Statement (privacyverklaring) leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Omdat we waarde hechten aan een heldere communicatie, is dit privacy statement kort en bondig geschreven.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen de volgende, door uzelf verstrekte persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN

3.  Waarom verzamelen we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor:

 • Lidmaatschapsregistratie
 • Het opmaken van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Communicatie en contact onderhouden
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor onze leden interessant kunnen zijn.

4. Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang de wet ons dit verplicht.

5. Met wie delen we de gegevens?

We delen persoonsgegevens uitsluitend met externe leveranciers die nodig zijn voor het digitaal verzamelen en verwerken van deze gegevens, voor de onder punt 3 omschreven doeleinden. Met deze partijen, waaronder ICT-leveranciers en communicatiediensten hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Hoe beveiligen we de gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Onze medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding en we hanteren de in de branche geaccepteerde beveiligingsstandaarden.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u uw gegevens opvragen. Als u geen communicatie meer van ons wilt ontvangen, dan kunt zich op elk moment uitschrijven via info@fitacademie.nl.

8. Cookies en Tracking

Voor informatie over cookies en tracking verwijzen we u naar onze speciale cookiebeleidspagina.

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met het management van Fit Academie Bokkeduinen via info@fitacademie.nl.

10. Wijzigingen in het Privacy Statement

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023. Fit Academie Bokkeduinen behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen wanneer dit nodig is of wanneer de wet- en regelgeving wijzigt. Bij belangrijke wijzigingen brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail.